Les dades personals que ens faciliti i les actualitzacions de les mateixes seran tractades per l’Associació Esclat i la Fundació Esclat Marina, en endavant i conjuntament, ESCLAT, amb domicili social al carrer Guitard 80 – 92 (interior plaça), 08014 de Barcelona, i al carrer Tortosa 22, 08038 de Barcelona, respectivament. El delegat de protecció de dades d’ESCLAT pot contactar-se a dpd@associacioesclat.com.

Aquestes dades es recolliran i tractaran amb la finalitat de gestionar la seva inscripció com a soci protector o subscriptor d’ESCLAT i, si així ho desitja, mantenir-lo informat dels esdeveniments, activitats realitzades i campanyes de captació de fons, fins i tot per mitjans electrònics. Per tant, la base legal del tractament és el seu consentiment, sent el mateix necessari per poder-li prestar els serveis esmentats. No es prendran decisions de forma automatitzada sobre les seves dades personals, ni es tractaran fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Les dades es tractaran mentre no revoqui el seu consentiment. Una vegada els mateixos deixin de ser necessaris, es conservaran degudament bloquejats únicament als efectes de complir amb les obligacions legals o contractuals que siguin aplicables, i en tot cas per un període màxim de dos anys.

Només tindran accés a les dades aquells tercers als quals ESCLAT hagi encomanat una prestació de serveis de suport tècnic i informàtic.

L’afectat pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com retirar el seu consentiment, dirigint-se per escrit a dpd@associacioesclat.com. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.