Compleix amb les mesures alternatives a la LGD/LISMI

La Llei General de Discapacitat (LGD/LISMI) proposa a les empreses que tenen més de 50 treballadors contractar almenys a un 2% de treballadors amb discapacitat, és un requeriment legal i alhora un compromís social per part del sector privat, però quan les empreses per diferents raons tinguin especials dificultats per poder contractar a persones amb discapacitat, poden optar per mesures alternatives que les beneficiïn directament.
Poden realitzar donacions o accions de patrocini de caràcter monetari a favor de fundacions o associacions d’utilitat pública que el seu objectiu social sigui, entre altres, la formació i inserció laboral de les persones amb discapacitat.
En aquest cas es faran càrrec d’un import de l’1.5 IPREM (Indicador públic de Renda d’Efectes Múltiples) anual per cada persona amb discapacitat que no s’ha contractat. Per a l’any 2017 són 11.182,71 euros (1,5 vegades el IPREM de 7.455,14 euros).
Una altra opció és contractar serveis, béns o subministraments a un centre especial d’ocupació o amb un treballador autònom amb discapacitat. En aquest cas l’import anual de contractació ha de ser, almenys, 3 vegades l’IPREM per cada treballador amb discapacitat no contractat. Per a l’any 2017 són 22.365,42 euros (tres vegades l’IPREM de 7.455,14 euros).