Òrgans de Govern

L’Associació Esclat es regeix pel sistema d’autogovern i pel principi de representació, mitjançant l’assemblea General de Socis i la Junta Directiva.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Associació i és reuneix, com a mínim, un cop a l’any, dins del primer semestre natural per poder aprovar el Pla anual d’actuació de l’Associació, avaluar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com els comptes corresponents a l’exercici anterior.

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i es reunieix, normalment, el segon dimecres de cada mes. Els membres de la Junta Directiva poden exercir el seu càrrec per un període de 4 anys, i el seu càrrec no està remunerat.

FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva té les facultats següents:

 • Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 • Contractar els empleats que l’associació pugui tenir: administratiu, tècnic i executiu, fins i tot, gerencial, que calgués pel bon funcionament de l’entitat i la fixació de llur remuneració, així com la designació de llurs atribucions i llurs funcions.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • Subvencions o altres ajuts.
  • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29 dels Estatuts.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

FUNCIONS DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General té les facultats següents:

 • Modificar els estatuts.
 • Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 • Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aporvar la gestió feta per l’òrgan de govern
 • Acordar la dissolució de l’associació.
 • Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 • Aprovar el reglament de règim interior.
 • Acordar la baixa o separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 • Aprovar la disposició o alienació de béns immobles.
 • Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fan en aquest article té caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.