Associació Esclat protegeix les dades personals segons l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.associacioesclat.com seran tractades de manera confidencial i passaran a formar part dels fitxers titularitat de l’Associació Esclat, registrats al RGFP de l’AEPD, que han estat degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les seves dades personals seran utilitzades només per a la prestació del servei ofert a través de la web, així com per a l’enviament d’informació que hagi pogut sol·licitar i per a futures comunicacions d’activitats de l’Associació que poguessin ser del seu interès.

Associació Esclat no ven, lloga ni cedeix les dades personals que vostè proporcioni.

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant sol·licitud expressa mitjançant la nostra pàgina de contacte.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes dades. En el cas que l’usuari proporcionés dades de caràcter personal referents a tercers per mitjà dels diversos formularis de www.associacioesclat.com, l’usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d’informar-los dels extrems continguts a l’avís legal d’aquesta pàgina web.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar Associació Esclat a qualsevol tercer, a causa de l’ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.